drottning kristinas väg

Drottning Kristinas väg (i Upplands-Bro)

Utsnitt ur 1860-talets häradskarta. Drottning Kristinas väg löper från Tibble till Örnäs.

Parti av vägen. Foto författaren 2013.

Det finns säkert många ”Drottning Kristinas väg” i Sverige. I Upplands-Bro bärs namnet av en gammal körväg mellan Tibble och Örnäs gårdar, en sträcka om 3 km. När Granhammarsvägen byggdes på 1960-talet försvann den södra delen av vägen som i huvudsak följde skogskanten från Hagnästorpet ner till Stora Landsvägen vid Tibble by. En liten snutt av södra vägen kan ännu ses korsa backen i elljusspåret strax före Tibble by. Vägens norra del som helt går genom skogen finns kvar och är tämligen orörd, en sträcka på ca 1,7 km. Den börjar i höjd med värmecentralen i bostadsområdet. Som framgår av kartan har flera torp varit beroende av vägen.

 

Namnet Drottning Kristinas väg är känt av äldre ortsbor men är mej veterligt inte belagt i något historiskt dokument. Det är inte belagt att drottning Kristina faktiskt har färdats på denna byväg. Det finns flera påståenden om att Kristina haft kopplingar till trakten, bl a till de norrut liggande gårdarna Lövsta, Vallbyvik och Torsätra. Emellertid kan man undra om denna väg varit lämplig för genomfart norrut utan där bör häradsvägen från Näs kyrka mot Ryd varit ett naturligare val. Å andra sidan vet vi ganska lite om dessa vägars beskaffenhet under 1640-talet.

 

Vägens lokala karaktär tydliggörs i en notering från en diskussion kring vägunderhåll 1769 i vilken anges att vägen förr gått från Tibble till Örnäs men numera endast används av Örnäs som därför själv bör svara för vägunderhållet. Ändå bär vägen sitt namn in i vår tid. En möjlighet är att Kristina på sin väg till eller från Stockholm (hon vistades bl a en del i Västmanland) avvikit från Stora Landsvägen och övernattat på frälsegården Örnäs säteri, vilken låg en dagsetapp från Stockholm.

 

Vägen användes förmodligen av Karl XII:s liktåg som 1719 passerade socknen på sin färd från Uddevalla till Stockholm. Följet övernattade 25-26 januari uppdelat på Tibble och Örnäs varvid kungens lik stod i Örnäs. Tidigt på morgonen gav man sig iväg och sammanstrålade vid landsvägen för den fortsatta färden.

 

Kommunens arkeolog Lars Holmblad och underteck-nad på forskningspromenad längs vägen i november 2013. Kommunen har planer på att göra trakten till ett naturskyddsområde och bl a sätta upp skyltar om vägens historia.

Drottning Kristina (1626-89) regerade Sverige under åren 1644-1654. Här rider hon på en annan väg för tillfället.

Några gränsrösen i området

Där vägen passerar gränsen mellan Tibble och Örnäs ägor (se kartan) finns ett mycket väl bevarat gränsröse ett 50-tal meter in i skogen västerut. Gränsen var samtidigt gräns mellan Näs och Ryds socknar. Nästa gränsröse västerut låg vid sjökanten (raserat) medan nästa österut står intakt några hundra meter in i skogen. Redan år 1700 var gränsen markerad med några lösa stenar på de ställen där gränsen ändrade riktning. Men först på en karta från 1753 anges att två av nämnda rösen har formen som s k femstenarör. Ett femstenarör bestod av en hjärtsten i mitten och fyra biliggarstenar, alla upprättstående på ett fundament av stenar. Se nedan (qv = qvarter = 14,8 cm). Rör är synonymt med röse.

På denna rågångskarta från 1753 är gränsrösena utritade. Röse 10 kan vara svårt att hitta, det återfinns 150 m norr om vattentornet, drygt 5 m till vänster om vägen.

Gränsröse Tibble nr 7 Sandviksledaren

Beskrivning 1753: En 5 qv lång, 3 qv bred, 1 qv tjock och flat samt mot öster sluttande sten i röse på en udde i sjökanten. Registrerat som fornminne RAÄ Kungsängen 201:1 (f d 97:2). Raserat och använt som eldstad. Foto författaren 2013.

Gränsröse Tibble nr 8 Örnäsvägsröret

Beskrivning 1753: 5 stenar i röse på ett berg, hjärtstenen 5 qv lång, 3 qv bred och trekantig. Registrerat som fornminne RAÄ Kungsängen 97:1.Foto författaren 2013.

Gränsröse Tibble nr 10 Föreningsröret

Beskrivning 1753: 5 stenar i röse på sidlänt mossängs mark, tvenne låga berg. Hjärtstenen 7 qv lång. Gränsar även mot Viby. Ej med i fornminnesregistret. Foto Stefan Thorén i Sollentuna, 2013.

 

Upprättad 2013-12-03.

Källor: Lantmäterikartor, Riksantikvarieämbetet (Fornsök), UKF:s hemsida, intervjuer med Upplands-Bro bor, besök på platsen, lokalkännedom.

Gränsröse Tibble nr 9 Lillmosseröret

Beskrivning 1753: 5-stenarör uti röse på en berghäll väster om en liten mosse, hjärtstenen 5 qv lång. Registrerat som fornminne RAÄ Kungsängen 98:1. Foto författaren 2013.