sockenstugan i edshult

Sockenstugan i Edshult

Sockenstugan i Edshult (utanför Eksjö) låg mitt emot kyrkan där församlingshemmet idag ligger. En första byggnad innehållande skola och sockenstuga uppfördes några år före starten för kyrkbygget 1836, men brann snart ner tillsammans med de kyrkoinventarier som för tillfället förvarades i byggnaden i avvaktan på att kyrkan skulle bli klar. Byggarbetarna, som vid tillfället disponerade byggnaden, anklagades för att genom slarv orsakat eldsvådan. En ny likadan byggnad blev klar 1838, samtidigt med kyrkan. I närheten uppfördes samtidigt även socknens fattigstuga och senare torpet Fridhem och lägenheten Edet.


Sockenstugan i Edshult var byggd i timmer, mätte 28 x 14 alnar (ca 17 x 8,5 m) och 7 alnars höjd (4,2 m till takfot). Huset stod på en 6 dm hög stenfot av grovhuggen granit. Utvändigt var huset brädfordrat och hade tegeltak. Byggnaden var uppförd i två våningar och oinredd vind. I nedervåningen fanns förstuga, garderob, sockenstuga och bostad för klockaren/folkskolläraren om två rum och kök. I själva sockenstugan, som var en samlingssal för sockenstämmans möten, fanns ett långt svart bord, fyra långbänkar samt en stol för ordföranden. Bordet där många kommunala beslut tagits finns bevarat liksom långbänk, valurnor och ordförandeklubba. På övre våningen fanns förstuga, skolsal, två garderober och bostad för småskollärarinnan med två rum och kök. Vid den omfattande in- och utvändiga reparation som gjordes 1898 tillkom bl a en ny stenfot samt en veranda i två våningar.


I sockenstugan föddes min farmor Agnes, dotter till socknens folkskollärare och kantor Carl Jonsson.


Vilka har bott i Sockenstugan? (pdf-fil).                 

Kyrko- och skolhusplanen 1836-1920:

1-3   Kyrkan.

4      Sockenstuga/skolhus, 53 m från kyrkan.

5      Brunn.

6      Sockenmagasin. Knuttimrat, byggt i loftstil med två våningar.

7      Fattigstugan. Uppförd under 1840-talet med knuttimrat virke.

Revs omkring 1920, sedan den 1912 ersatts av ett ålderdomshem.

8      Tre små bodar. För ved och avträde, även likbod. En bod användas av klockaren för redskap och spannmål.

9      Ladugård för klockarbostället. Övertogs av klockare Petterssons dotter och därefter av torpet Fridhem. Revs 1970-talet.

10    Kyrkostallar för 30-40 hästar. Vagnar och slädar ställdes utanför. Det fanns även kyrkstallar på norra sidan om sockenstugan.


Märkligt nog har inget foto påträffats av Sockenstugan i Edshult. Fotot visar sockenstugan i Hult omkr 1905 med folkskollärare och småskolärarinnor framför. Byggnaden uppfördes ungefär samtidigt som den i Edshult och efter snarlika ritningar. Hustypen förekommer även som mangårdsbyggnad i trakten.

Uthusen låg utanför den 2,5 m höga hagtornshäck som omgärdade sockenstugan och skolbarnens lekplan. Norr om kyrkogården syns ännu den jordkällare som an   vändes gemensamt av kyrkan, sockenstugan och fattigstugan. Söder om kyrkogården låg klockarjorden, en numera igenvuxen odling. Sockenstugan revs i början av 1920-talet och de gamla uthusen försvann efter hand. Sommaren 1923 stod ett nytt skolhus på plats, vilket förutom skolsal och kommunalsal även rymde lärarbostad och vaktmästarbostad. Byggnaden är idag församlingshem. Samtidigt uppfördes en ny ekonomibyggnad bakom skolhuset med tvättstuga, vedbod och avträde.Sidan upprättad 2008-11-12, uppdaterad 206-08-29.