drottn kristinas väg

Drottning Kristinas väg (i Upplands-Bro)

Det finns många ”Drottning Kristinas väg” i Sverige. Exempelvis i våra grannkommuner Håbo och Sigtuna. I Upplands-Bro bärs namnet av en gammal byväg mellan Tibble och Örnäs gårdar. Vägens längd var ursprungligen 3 km. När Granhammarsvägen anlades på 1960-talet försvann den södra delen av Drottning Kristinas väg förutom en liten snutt som ännu kan ses korsa backen i elljusspåret strax före Tibble by. Vägens norra del är ännu tämligen orörd, en sträcka på ca 1,7 km genom skogen. Den börjar vid Granhammarsvägen i höjd med värmecentralen i bostadsområdet Tibble.


Vägen var länge Örnäs gårds naturliga anslutning mot Stora Landsvägen nere vid Tibble. Vägens efter hand allt mera lokala karaktär framgår av en notering från en diskussion om vägunderhåll 1769. Av den framgår att vägen är "av ålder igenlagd" och Örnäs istället använder en väg över egen mark fram till häradsvägen. Och idag är den en stig bland andra stigar...


Bevarade delar av Drottning Kristinas väg är markerad med mörkblått och ej bevarade delar med ljusblått. 

Namnet Drottning Kristinas väg är känt av äldre ortsbor men är mej veterligt inte belagt i något historiskt dokument. Det är inte heller belagt att drottning Kristina faktiskt har färdats på denna väg. Ändå bär vägen sitt namn in i vår tid. Det finns flera uppgifter om att Kristina haft kopplingar till trakten, bl a till de norrut liggande gårdarna Lövsta, Vallbyvik och Torsätra. En möjlighet är att Kristina på sin väg till eller från Stockholm (hon vistades bl a en del i Västmanland) avvikit från Stora Landsvägen och övernattat på frälsegården Örnäs, vilken låg en dagsetapp från Stockholm.


Vägen användes med stor sannolikhet av Karl XII:s liktåg som 1719 passerade socknen på sin färd från Uddevalla till Stockholm. Följet övernattade 25-26 januari uppdelat på Tibble och Örnäs varvid kungens lik ska ha stått i Örnäs. Tidigt på morgonen gav man sig iväg och sammanstrålade vid Stora landsvägen för den fortsatta färden. Namnet Karolinervägen på denna väg har även nämnts av äldre ortsbor.


Vägen kan idag vara svårframkomlig på sina ställen när det är blött. I själva verket har vägen bevarats rätt väl genom århundradena. Det var vanligt förr att vägarna blev ordentligt leriga efter trampandet med stövlar, hovar och klövar på de ställen där marken inte var fast. 


Med denna bakgrund kan Du låta Dej känna historiens vingslag när Du vandrar på Drottning Kristinas väg, en stig över vacker moränmark och berghällar genom en tät, kärrik och trolsk skog, även om bebyggelsen kommit allt närmare.


Vad händer nu?


2016 bildades Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Norra delen av Drottning Kristinas väg går strax innanför östra reservatsgränsen. Det innebär att denna del av Drottning Kristinas väg kommer att bevaras som "promenadväg". Förhoppningsvis med fortsatt karaktär av stig.


Det finns planer på att bygga ett bostadsområde i Tibbleskogen intill Granhammarsvägen (område A i detaljplaneprogrammet för Örnäs). Det medför att marken kring södra delen av vad som återstår av Drottning Kristinas väg kan komma att exploateras.


1860-talets häradskarta visar att torpen Norrboda, Pettersberg, Hagnäs och Hagtorp var beroende av Drottning Kristinas väg. Till höger syns häradsvägen mot Västra Ryd och längst ner Stora Landsvägen mellan Stockholm och Enköping.

Parti av vägen.

Kommunens arkeolog Lars Holmblad och undertecknad på forskningspromenad längs vägen i november 2013.

Drottning Kristina (1626-89) regerade Sverige under åren 1644-1654. Här rider hon på en annan väg för tillfället.


Upprättad 2013-12-03, senast uppdaterad 2020-01-21.

Källor: Lantmäterikartor, UKF:s hemsida, intervjuer med Upplands-Bro bor, besök på platsen.